Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům. Prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich užíváním.

Návod k použití

Přidal wprint 10/01/2017 0 Komentáře

Návod k použití spreje RACER DIP® 400ml

Pro nejlepší výsledek během aplikace nevystavujte přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý.
 
Před použitím pořádně protřepat - alespoň 3 minuty tak, že je slyšet rachotit kuličky. Protřepejte vícekrát i během nanášení
aplikujte ze vzdálenosti 30 až 40cm. Nanášejte ze strany na stranu tak, aby se jednotlivé tahy částečně překrývaly.
Nanášejte dostatečné vrstvy abyste vytvořili celistvou vrstvu s mokrým vzhledem.
Nechte minimálně 30 minut schnout mezi jednotlivými vrstvami. Můžete nanést libovolný počet vrstev (doporučujeme 3-5).
Po nanesení a před použitím nechte v klidu schnout minimálně 4 hodiny.
 
Vydatnost 400ml spreje: 0,75m²
 
tipy:
Před aplikací chraňte okolní předměty před přestříkáním. Nechte 4 hodiny zcela schnout. Když se Plasti Dip při aplikaci roztéká, nebo prosakuje, aplikujte z větší vzdálenosti. Abyste se vyhnuli ucpání Dizy otočte plechovku dnem vzhůru a sprejujte po dobu 5 sekund. Pokud je tryska na spreji ucpaná, zvolte ji a namočte ji do ředidla (S 6001). Chcete-li maximálně využít protiskluzové vlastnosti RACER DIP® spreje, tak v době kdy je první vrstva ještě vlhka, posypeme ji štěrkem a přestříkáme dalšími vrstvami.
 
První pomoc:
V případě požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. V případě zasažení očí je vymývejte s velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omýt velkým množstvím vody. Vyhněte se vdechování výparů. Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zajistěte postiženému přívod čerstvého vzduchu. Při dráždění, nebo slzení očí, bolesti hlavy, malátnosti urychleně se přesuňte na čerstvý vzduch, vyvětrejte místnost a pokud symptomy přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc.
 
Upozornění:
Pozor, nebezpečné výpary! Vstřebává se pokožkou. Při práci je třeba větrání, je zakázáno jíst, pít, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm! Při práci používejte ochranné pomůcky! Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem, nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a zdroji pitné vody!
 
Likvidace obalů a odpadů:
S materiálem a nádobou se musí zacházet jako s nebezpečným odpadem ve smyslu platného slovenského zákona o odpadech. Nespotřebované zbytky odevzdejte na spálení do určené spalovny nebo je uložte na určených skládkách průmyslových odpadů. Zamezte, aby se látka dostala do kanalizace k povrchovým a podzemním vodám.
 
RACER DIP® je hořlavina I. třídy NEBEZPEČNOSTI
 
škodlivý

Leave a Comment